Doelstelling vereniging

Doelstelling vereniging

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door professionals/deskundigen die bij het oplossen en het voorkomen van conflicten in overleg en samenspraak kunnen zijn betrokken, volgens de daartoe op het gebied van Collaborative Practice ontwikkelde methode.

De kwaliteit van de leden wordt onder meer bevorderd door het organiseren van trainingen en bijeenkomsten alsmede door het (doen) oprichten van praktijkgroepen, die door de vereniging worden ondersteund.

Het aspirant-lidmaatschap staat open voor advocaten en financieel deskundigen, het lidmaatschap staat open voor advocaten, financieel deskundigen en deskundigen op het gebied van emotionele begeleiding en coaching met een academische opleiding en die naar het oordeel van het bestuur de benodigde ervaring en kwaliteit hebben.
Het (aspirant-)lidmaatschap is gekoppeld aan verplichte deelname aan de driedaagse Basistraining. De contributiebijdrage voor 2019 is vastgesteld op € 300,-- exclusief BTW (prijspeil 2018).

De eerstvolgende Basistraining die gepland stond in mei/juni 2020 gaat niet door i.v.m. de Coronacrisis. Zodra er nieuwe data bekend zijn zullen deze worden geplaatst. De locatie wordt nog nader bepaald. 

Indien u voldoet aan de lidmaatschapscriteria en (aspirant-)lid wenst te worden van de Vereniging kunt u zich aanmelden via bijgaand inschrijfformulier. Het lidmaatschap is gekoppeld aan de verplichte deelname aan de driedaagse Basistraining (zie hierboven). Nadat is vastgesteld dat u voldoet aan de lidmaatschapscriteria, kunnen advocaten en financieel deskundigen als(aspirant-)lid tot de vereniging worden toegelaten. Als aspirant-lid heeft u toegang tot alle verenigingsactiviteiten én kunt u, onder voorwaarden,  als teamlid deel uitmaken van een overlegscheidingsteam c.q. een overlegpraktijkteam. Na het afronden van de basistraining wordt het aspirant-lidmaatschap omgezet naar het lidmaatschap. Deskundigen op het gebied van emotionele begeleideng (coaches) leiden c.q. begeleiden het proces en kunnen derhalve uitsluitend na het afronden van de Basistraining als lid worden toegelaten .

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoonnummer 070-3628598 of per mail info@vvcp.nl.